COFFEE HOLE

 • 韩国第一亲民咖啡品牌 加盟热线 400 007 8162

汽水 Soda

 • 香橙汽水 香橙汽水
  Orange Soda
 • 西柚汽水 西柚汽水
  Grapefruit Soda
 • 柠檬汽水 柠檬汽水
  Lemon Soda
 • 芒果汽水 芒果汽水
  Mango Soda
 • 草莓番石榴汽水 草莓番石榴汽水
  Strawberry Guava
 • 黑加仑汽水 黑加仑汽水
  Black Gallon